+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Науково-дослідна робота

Студенти Одеського Міжнародного Медичного Університету активно беруть участь у науково-дослідній роботі, що безпосередньо розвиває їх знання, уміння, навички, творчі здібності та мислення, здатність швидко вирішувати завдання та наукові проблеми.

Науково-дослідна робота студентів є необхідною у межах навчального процесу та включає в себе:

  • Написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення дисциплін;
  • Виконання лабораторних, практичних, семінарських і самостійних завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку;
  • Виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики, індивідуальних завдань;
  • Розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів;
  • Підготовку і захист курсових і дипломних робіт.

Велика кількість наукових співробітників, а також матеріально-технічна база університету сприяють здійсненню науково-дослідної роботи на високому рівні.

Науково-дослідна робота студентів передбачає участь у наукових дослідженнях, конференціях, гуртках, які проводяться кафедрами ОММУ та є основними способами апробації наукових результатів студентів.

Наукових гурток як форма науково-дослідної роботи переважно використовується у роботі студентів молодших курсів. Члени гуртка готують доповіді і реферати. Згодом їх заслуховують на засіданнях гуртка чи науковій конференції.

Головними завданнями педагогів ОММУ, які сприяють науково-дослідній роботі студентів, є:

  • Здійснення контролю за науково-дослідною роботою студентів;
  • Організувати роботу наукових гуртків, семінарів, конференцій, олімпіад тощо;
  • Здійснення контролю за участю студентів у наукових конференціях;
  • Систематизувати дані науково-дослідної роботи студентів університету.

Згідно з навчальними планами і програмами загально-освітніх і фахових дисциплін, кожен студент повинен оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи завдання протягом усього періоду навчання, які поступово ускладняються і поглиблюються.

На наукових конференціях молоді дослідники виступають із результатами своєї наукової роботи, що змусить їх ретельно підготуватися і вчитися формувати свої ораторські здібності.

Самостійним дослідженням на основі здобутих знань із курсу медичної дисципліни є написання курсової роботи. Така робота має містити нові знання та експериментальний досвід.

Тематика науково-дослідних робіт переважно включає фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших напрямків медичної та фармацевтичної науки. Значної уваги приділяють питанням діагностики пухлин, онкології, гінекології, хірургії. До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, інтерни, клінічні ординатори, магістри тощо.

Здійснення науково-дослідної роботи вважається важливим етапом розвитку лікаря-інтерна.

Результати науково-дослідної діяльності впроваджуються в навчальний процес, а також використовуються при написанні посібників, підручників, тез, наукових доповідей, статей, магістерських, кандидатських, докторських роботах та апробуються на конференціях.

Організація навчально-дослідної роботи студентів ОММУ є важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі передусім тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків.

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.