+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Центр забезпечення якості освіти

Відповідно до закону України “Про вищу освіту” в Одеському міжнародному медичному університеті створено центр забезпечення якості освіти. Головною метою цього центру є постійне покращення якості вищої освіти у навчальному закладі, забезпечення функціонування національних і європейських стандартів, які сприятимуть освітній діяльності.

Центр функціонує, виконуючи завдання по науково-методичному, організаційному і технологічному забезпеченню якості освіти, моніторингу навчання, підтримці академічної доброчесності, інформуванню зацікавлених спеціалістів про = процедури оцінки якості освіти.

Центр активно приймає участь у контролі якості освітнього процесу у навчальному закладі.

Система зовнішнього забезпечення якості складається із:

 • стандартів вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності;
 • ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;
 • акредитаційних вимог проведення освітньої діяльності закладів освіти;
 • вимог державної атестації щодо набутих компетентностей випускників;
 • стандартів співпраці з роботодавцями щодо забезпечення конкурентоспроможного рівня підготовки фахівців;
 • світового та національного рейтингового оцінювання діяльності Університету.

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає:

– контроль за:

 • кадровим забезпеченням освітньої діяльності;
 • навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності;
 • матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності;
 • якістю проведення навчальних занять;
 • якістю знань студентів;
 • забезпеченням мобільності студентів;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • систему запобігання академічного плагіату у працях здобувачів вищої освіти.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННІЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників – це цілеспрямоване безперервне удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних для опанування завданнями, які сприяють підвищенню якості управлінської, навчальної, методичної, наукової, інноваційної, творчої та виховної діяльності Університету.

Науково-педагогічні працівники університету постійно підвищують кваліфікацію у різних вищих навчальних закладах, відповідних організаціях та установах в Україні та за її межами.

Науково-методичне забезпечення включає:

 • державні стандарти освіти;
 • навчальні плани;
 • навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програми навчальної, виробничої та інших видів практик;
 • підручники і навчальні посібники;
 • інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів із навчальних дисциплін;
 • контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
 • методичні матеріали для студентів, написання курсових робіт і дипломних проектів (робіт).

Центр підпорядковується безпосередньо ректору та першому проректору, звітує про свою роботу перед ректоратом університету.

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.