+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Керівництво

ГОЖЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

 Гоженко Анатолій Іванович – голова наглядової ради Одеського міжнародного медичного університету, директор ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України», доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, президент українського наукового  Товариства патофізіологів України, голова Громадської організації «Українська асоціація медичної науки».

Гоженко Анатолій Іванович, 1948 р. народження, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (з 1998 р.), директор ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України» (із 2004 р. до цього часу), завідувач кафедри патофізіології Буковинської державної медичної академії (1981 – 1989 рр.), завідувач лабораторії гігієни харчування ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України» (1989 – 1992 рр.), заступник генерального директора з наукової роботи Українського науково-практичного об’єднання «Медицина транспорту» (1992 – 1999 рр.), завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології ім. В. В. Підвисоцького Одеського національного медичного університету (1999 – 2012 рр.).

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєне професору А.І. Гоженко у 1998 р. Указом Президента України за заслуги в розвитку охорони здоров’я, впровадження нових методів діагностики і лікування, високий професіоналізм.

Гоженко А.І – один із провідних вчених України в галузі клінічної патологічної фізіології та засновник української школи клінічних патофізіологів. У 2016 році Гоженко А. І. обрали президентом Наукового товариства патофізіологів України. На підставі аналізу даних літератури та власних досліджень із клінічної патофізіології вчений розробив  інноваційну загальну теорію хвороби, що обґрунтовує сучасну парадигму хвороби як саморозвиток і самоплинність патології та спосіб пристосування організму в умовах пошкодження, тому захворювання- єдина можлива форма пристосування пошкодженого організму до навколишнього середовища, що еволюційно сформована та генетично закріплена.

Багатогранна наукова діяльність А.І. Гоженка носить виражений фундаментальний характер і спрямована на з’ясування механізмів виникнення хвороб та розроблення на принципах доказової медицини ефективних методів діагностики, лікування й реабілітації.

Серед далеко не повного переліку нових, експериментально і клінічно доведених теоретичних положень, які запропонував А.І. Гоженко слід визначити такі:

– у галузі фізіології – теорія превентивної регуляції водно-сольового обміну;

– у галузі патофізіології – доведена роль клінічної патофізіології у визначенні етіології професійно обумовлених захворювань, сформульована нова парадигма хвороби;

– у галузі патофізіології нирок – вперше сформульовані закономірності розвитку патологічних процесів у нирках;

– у галузі токсикології – встановлено, що в механізмі первинної токсичної дії важких металів на нирки переважає пошкодження проксимального відділу нефрону з пригніченням  енергетичного обміну. Обґрунтована терапевтична ефективність антиоксидантів, енергопротекторів і донаторів оксиду азоту в лікуванні нефропатій;

– у галузі епідеміології – взяв участь в обґрунтуванні протеазно-інгібіторної теорії патогенезу грипу.

Практична реалізація теоретичних розробок А.І. Гоженко втілилась у 18 методичних рекомендаціях та 71 авторському свідоцтві й патентах щодо способів діагностики, лікування та реабілітації у разі  різних патологічних станів. Анатолій Іванович є співавтор 2 приладів, які дозволено запустити в промислове виробництво в Україні – «Термодину» для дистанційного вимірювання температури тіла та апарату для гемодіалізу. Також вчений став співавтором ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості», проектів наказів МОЗ України щодо медичних та психофізіологічних оглядів працівників транспорту, Концепції медичних аспектів забезпечення безпеки дорожнього руху тощо.

Професор Гоженко А.І. – член Експертної ради ДАК МОН України з профілактичної медицини та медико-біологічних і фармацевтичних наук, у 2014-2015 рр. – був членом секції за фаховим напрямком «Біологія, біотехнології, харчування» Наукової ради Міністерства освіти і науки України, протягом тривалого часу – член спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія» Одеського національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Професор Гоженко А.І. – є автор понад 1650 наукових праць (серед яких 81 публікація у наукометричних журналах, що індексуються у Scopus та Web of Science), зокрема 67 монографій, 82 авторських свідоцтв і патентів, 7 підручників, 4 навчальних посібників, навчальної програми для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.110105 «Медико-профілактична справа», 2 методичних посібників.

Він створив міжнародну наукову школу «Патофізіологія водно-сольового обміну та функції нирок», яка налічує 66 науковців вищої кваліфікації з України, Росії, Польщі, Канади, Індії, Казахстану, США. За його науковим керівництвом та консультуванням підготовлено 30 докторів та 72 кандидати наук. Анатолій Іванович головний редактор журналів “Актуальні проблеми транспортної медицини”, «Вісник морської медицини», «Вода: гігієна та екологія», «Journal of Education, Health and Sport» (Польща); член редакційних колегій ще 7 вітчизняних та 2 зарубіжних наукових журналів.

Творчі здобутки цього вченого заслужено оцініла наукова громадськість: – він удостоєний звання «Почесний професор» декількох українських та іноземних вищих навчальних закладів, нагороджений знаком «Отличнику здравоохранения Республики Казахстан», пам’ятними медалями ім. В.В. Підвисоцького (Україна); його запрошували для читання лекції «Медицина морського транспорту» для співробітників та студентів Медичного університету “Prof. Dr. Paraskev Stoyanjv” (Болгарія); він брав участь у «неофіційній експертній консультації щодо Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП)», яку проводило Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ЄРБ ВООЗ) у Данії.

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.